Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Trực tuyến 51

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Bảng xếp hạng
CountryClassCharacterLevelResets Thời gian
1Dark LordNoiKhiepSo4001502023-03-17 02:29:40
2Soul MasterKhiepppp4001502023-03-17 03:24:33
3Dark LordZeroSama4001502023-03-17 03:27:04
4Blade KnightKeyMod4001502023-03-17 03:27:04
5Blade KnightKhieppp4001502023-03-17 04:02:02
6Magic Gladiator10JQKA4001502023-03-17 04:02:02
7Muse ElfEFlss24001502023-03-17 05:25:07
8Muse ElfTuQuy22491502023-03-17 08:13:35
9Dark LordDL123761472023-03-17 07:46:01
10Muse ElfEFT23781462023-03-17 07:15:31
11Muse ElfEFT13751462023-03-17 07:15:31
12Soul MasterDwMp33711462023-03-17 07:15:31
13Dark LordYeuEm1p29s3811452023-03-17 07:54:03
14Soul MasterYeuEm1p30s3801452023-03-17 07:46:07
15Dark LordBallantine3091442023-03-17 06:45:10
16Soul MasterADung621442023-03-17 05:48:25
17Muse ElfEimiFukada3111412023-03-17 08:16:06
18Dark LordPCTzMP34001402023-03-16 00:10:15
19Muse Elfsatthuban4001402023-03-16 00:14:40
20Dark LordLenhXoaSo4001402023-03-16 01:50:32
Last Updated @ 03/31/2023 - 03:35 AM