Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Trực tuyến 53

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 2 Plus
Kinh nghiệm x150
Drop 15%
Master Experience 0x
Loại Reset in game
Loại Reset in game
Drop Lông Vũ 0.1%
Max Master 0 điểm
GHRS 10 lần

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/classe [class] Đổi giới tính Lưu ý: /remaster trước khi đổi giới tính
/attack Tự động train
/offattack Tự động đánh không cần online
/zen [9999999] Lệnh xin zen